Ocenianie kształtujące, czyli jak uczyć efektywnego uczenia się.

Ocenianie kształtujące, czyli jak uczyć efektywnego uczenia się.

Współczesny świat stawia przed nauczycielami nowe wyzwania. Rola nauczyciela coraz rzadziej polega na prostym przekazaniu i wyegzekwowaniu wiedzy. Wiedza jest w tej chwili dostępna na  wyciągnięcie ręki, żyjemy wszak w informacyjnej lawinie. Problemem zatem nie jest dostęp do wiedzy lecz umiejętność jej wybrania, wyselekcjonowania potrzebnych i ważnych informacji oraz ich przetwarzania i połączenia z bliską uczniowi rzeczywistością. Tym wyzwaniom powinni umieć sprostać współcześni uczniowie.

W związku z tym zmienia się też rola nauczyciela. Coraz częściej nauczyciele zastanawiają się nie nad tym jak przekazać i wyegzekwować wiedzę lecz nad tym jakie warunki stworzyć, żeby uczeń uczył się efektywnie. Ważnymi kwestiami są także pytania: jak sprawić, by uczeń poczuł się odpowiedzialny za własne uczenie się oraz  jak zaangażować jego emocje wspomagające efektywność uczenia się.

Ocenianie kształtujące to nie tylko ocenianie, lecz spójny system w pracy nauczyciela, pomagający uczniom w uczeniu się, wspierający ich w rozwoju. To także sposób na zainteresowanie uczniów lekcją, zachęcenie ich do aktywnego udziału i angażowanie w proces uczenia się. Z powodzeniem jest wykorzystywane przez nauczycieli na każdym etapie edukacji, od przedszkola  po uniwersytet.

Korzyści dla nauczyciela.

 • Nauczyciel korzystający z oceniania kształtującego tworzy bardziej celowe i spójne lekcje, lepiej wykorzystuje czas w ich trakcie.
 • Informując ucznia o celu lekcji i kryteriach oceny zwiększa zaangażowanie ucznia w proces uczenia się oraz jego motywację.
 • Wykorzystując efektywną informację zwrotną udziela uczniom wskazówek do rozwoju oraz sam otrzymuje wskazówki pomagające w kształtowaniu jego warsztatu pracy.
 • Stosując samoocenę i ocenę koleżeńską sprawia, że uczeń staje się partnerem nauczyciela, współodpowiedzialnym za proces uczenia się.
 • Zadając pytania kluczowe pobudza zainteresowanie uczniów, angażuje emocje, wzbudza chęć zgłębienia poznawanych treści.
 • Organizując pracę w małych grupach lub w parach angażuje wszystkich uczniów do pracy, zmniejszając między innymi trudności związane z utrzymaniem atmosfery nauki.
 • Stosując ukierunkowaną interakcję uczniów z nauczycielem i pomiędzy uczniami poprawia relacje oraz buduje lepszą atmosfery pracy w zespole. Uczniowie czują się bezpieczni, nie boją się popełniać błędów, są skoncentrowani na jak najlepszym wykonaniu zadania, a nie na rywalizacji z innymi uczniami.

Zapraszamy do cyklu 2 warsztatów.

Warsztat wprowadzający, cele:

 • poznanie przez uczestników idei i strategii oceniania kształtującego,
 • doświadczenie działania niektórych narzędzi w praktyce,
 • refleksja uczestników nad własnym sposobem uczenia oraz możliwościami wykorzystania w nim oceniania kształtującego.

Warsztat praktyczny, cele:

 • ćwiczenie formułowania celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, pytania kluczowego,
 • opracowanie scenariusza lekcji wykorzystującej ocenianie kształtujące,
 • opracowanie planu wdrażania OK. we własnej pracy lub pracy zespołu nauczycielskiego.

SZCZEGÓŁY:

 • miejsce: szkoła
 • czas: każdy warsztat 4h zegarowe
 • grupa do 25 os.
 • minimum teorii i  maksimum  praktyki  –  pracujemy na prawdziwych sytuacjach wnoszonych przez uczestników szkolenia
 • gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę oraz możliwość zadawania pytań specjaliście z wieloletnim doświadczeniem trenerskim i nauczycielskim

OFERTA SZKOLENIOWA

Kontakt