PEZ – Podnoszenie Efektywności Zespołu (program szkoleniowy projektowany indywidualnie dla danego zespołu)

PEZ – Podnoszenie Efektywności Zespołu (program szkoleniowy projektowany indywidualnie dla danego zespołu)

Projekt adresowany do dyrektora, osób zarządzających i całego zespołu nauczycielskiego.

 • PEZ jest unikatowym programem szkoleniowym, składającym się z serii szkoleń i warsztatów skierowanych do konkretnego zespołu, tzn. że każdorazowo poprzedzony jest wywiadami z szefami, liderami i reprezentantami zespołu
 • Oprócz kilku punktów stałych, program jest tak ułożony, aby odzwierciedlać specyfikę danego zespołu
 • W trakcie realizacji programu prowadzimy coaching profesjonalny dla osób zarządzających
 • Osobnymi obejmujemy warsztatem zespół liderów
 • Efektem PEZa może być m.in. zawiązanie grupy Action Learningowej, która jeszcze długo po zakończeniu projektu (czasem nawet przez kilka lat) pracuje nad utrwaleniem korzystnych zmian w funkcjonowaniu zespołu
 • PEZ korzystnie wpływa na komunikację w zespole oraz członków zespołu z rodzicami, poprawia efektywność współpracy (zarówno wewnątrz zespołu, jak i zespołu ze środowiskami wokół placówki), wpływa korzystnie na wizerunek danej placówki, co przekłada się na przyciąganie do placówki wiecej uczniów

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYKŁADOWY PLAN PEZa

Cel projektu:

 • budowanie efektywnego zespołu realizującego swoje zadania w oparciu o wykorzystanie potencjału zespołu,
 • przezwyciężanie dysfunkcji w pracy zespołowej.
 • wzbudzenie zaangażowania wokół wspólnych priorytetów,
 • wykorzystanie zespołowości do poprawienia warunków pracy,
 • tworzenie środowiska, w którym nauczyciele przejmują odpowiedzialność za obraz szkoły, jej konkurencyjność i ostatecznie za tworzenie przyjaznego miejsca pracy

 Skutkiem tych działań może być:

 • realne zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności placówki na rynku ,
 • lepsze możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji przez nauczycieli, a co za tym idzie przyciągnięcie z rynku najlepszych nauczycieli, nastawionych na pracę w ambitnym, dobrze zmotywowanym zespole.

Efektywny zespół to taki, który dba o następujące wartości:

 • DBAŁOŚĆ O WSPÓLNE WYNIKI, wspólny cel całego zespołu ponad celami cząstkowymi. Jaki jest motywujący nas wspólny cel, który możemy postawić ponad własne dobre wyniki pracy z uczniami. W co możemy się angażować, aby po określonym czasie móc sobie powiedzieć, że odnieśliśmy sukces?
 • Cele SMART – jak stawiać cele możliwe do realizacji.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYJĘTE ZASADY DZIAŁANIA, udzielanie sobie na bieżąco informacji zwrotnych budujących zaufanie. Potrafimy mówić sobie o trudnych rzeczach w taki sposób aby nie naruszało to naszych relacji i służyło doskonaleniu.
 • ZAANGAŻOWANIE WE WSPÓLNIE WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA I PROJEKTY .
 • WYWOŁYWANIE KONSTRUKTYWNYCH KONFLIKTÓW POZWALAJĄCYCH NA WYŁONIENIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ .Nie obawiamy się emocji i różnicy zdań. Dla dobra szkoły i nas wszystkich jesteśmy gotowi na konstruktywny spór, mamy na to czas i drażniące kwestie załatwiamy Tu i TERAZ a nie w kuluarowych rozmowach.
 • ZAUFANIE POZWALAJĄCE NA UJAWNIANIE INNEGO ZDANIA, POPEŁNIANIE BŁĘDÓW ITP. Każdy, nawet dyrektor jest gotowy do wyjścia ze swojej strefy komfortu i przyjęcie oraz dawanie informacji zwrotnych.

Tych 5 wartości stanowi zarazem plan całego projektu.  Cykl szkoleń i warsztatów pozwoli na przegląd obecnie istniejących zasad działania zespołu, zintegruje z zespołem osoby z krótszym stażem, pozwoli wspólnie wypracować kulturę organizacyjną opartą na wspólnych wartościach i zasadach. Praca nad podnoszeniem efektywności zespołowej, to ostatecznie konkretny zysk w postaci wzrostu szans na realizowanie konkretnych celów szkoły związanych z jakością nauczania, ale także z pozyskaniem nowych klientów i podniesieniem konkurencyjności szkoły.

„To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej”

(Patrick Lencioni 5 DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ)

Poniżej niektóre z proponowanych przez nas działań – w pełnej wersji każdy etap jest osobno opisany (jakie warsztaty i ćwiczenia – jakie cele są dzięki temu realizowane).

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU – warsztaty, ćwiczenia

 1. BUDOWANIE ZAUFANIA – 1 sesja
 1. RADZENIE SOBIE Z KONFLIKTEM W ZESPOLE – 1 sesja
 1. WZBUDZANIE ZAANGAŻOWANIA – 1 sesja
 1. WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ – 1 sesja
 1. BUDOWANIE DBAŁOŚCI O WSPÓLNE WYNIKI I WSPÓLNY CEL – 1 sesja

Postawienie przed członkami zespołu fundamentalnych pytań.

 1. Po co istnieje  nasza, konkretna szkoła?
 2. Jakie są jej fundamentalne wartości,
 3. Co nas wyróżnia, dlaczego rodzice mieliby wybrać właśnie naszą szkołę dla swojego dziecka?
 4. Jaki jest profil absolwenta naszej szkoły, jakie postawy i umiejętności tutaj kształtujemy?
 5. Kto jest naszą konkurencją , przez co chcemy zbudować nasza przewagę ?
 6. Jak jest nasza strategia ?
 7. Jakie są nasze główne cele na najbliższy rok(szkolny lub kalendarzowy, lub inny przedział czasowy)
 8. Kto za co odpowiada, jaka jest rola dyrektora i osób zarządzających a jaka poszczególnych osób w zespole.Za jaki wycinek działań możesz wziąć odpowiedzialność, w jakim zadaniu czujesz się najlepiej?

Follow-up

W czasie tego cyklu uczestnicy otrzymują konkretne narzędzia i modele zespołowe, co powinno im ułatwić dalsze doskonalenie.