Program szkoły trenerów

Program szkoły trenerów

1. SPECYFIKA PRACY TRENERA, KOMPETENCJE OSOBISTE I ZAWODOWE
• motywacja i entuzjazm trenera
• rozpoznawanie własnych zasobów i obszarów do rozwoju w pracy z ludźmi
• rozwój kompetencji komunikacyjnych, nawiązywanie relacji z grupą szkoleniową
• typ osobowości trenera w ujęciu MBTI®, a sposób pracy z grupą
• źródła stresów trenera, sposoby ich pokonywania
2. ROLA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI. SPECYFIKA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI.
• Budowanie bezpiecznego środowiska edukacyjnego
• Rola kontraktu technicznego i psychologicznego w przebiegu szkolenia
• Formułowanie celów szkolenia i praca na oczekiwaniach uczestników jako środek do wzbudzania zaangażowania
• Praca szkoleniowa z uwzględnieniem specyfiki szkolnej
• Nauczyciel – „trudny uczestnik” – jak przełamywać niechęć, opór i zmęczenie
• Droga od „nauczania” do stworzenia środowiska sprzyjającego uczeniu się i zmianie postaw
3. PLANOWANIE I EWALUACJA PROCESÓW DOSKONALENIA
• Diagnoza potrzeb szkoleniowych (ankiety, wywiad spersonalizowany, wywiad pogłębiający, inne)
• Dopasowanie metod doskonalenia do potrzeb uczestników procesu szkoleniowego
• Metody pomiaru skuteczności szkoleń
• Ewaluacja
• Tworzenie własnego planu doskonalenia dla docelowej grupy odbiorców
• Praca na prawdziwych przykładach z uwzględnieniem wszystkich etapów doskonalenia
4. AKTYWNE METODY PRZEKAZYWANIA WIEDZY – WARSZTAT TRENERA
• Kreatywne metody pracy z grupą dorosłych
• Praca z case study, kartami POINTS OF YOU™, metaforą, obrazem
• Pobudzanie innowacyjności oraz dostarczanie uczestnikom szkoleń inspiracji do zmiany perspektywy
• Tworzenie modułu szkoleniowego na wybrany temat w oparciu o narzędzia pobudzania kreatywności
• Podnoszenie atrakcyjności szkoleń w oparciu o wiedzę z zakresu neurodydaktyki
5. PROCES GRUPOWY – SZANSE I PUŁAPKI TRENERSKIE
• Radzenie sobie z oporem, podważaniem kompetencji i brakiem zaufania
• Trener jako wsparcie dla grupy w drodze od braku zaangażowania do „szczególnej mocy” grupy
• Analiza Transakcyjna – autorefleksja nad własnym stylem komunikacji, nawiązywania relacji z grupą, stawiania i respektowania granic na Sali szkoleniowej
• Gry na Sali szkoleniowej – jak je rozpoznawać i nie ulegać ich presji
6. ELEMENTY COACHINGU W PRACY TRENERA
• Rodzaje indywidualnego wsparcia (coaching, consulting, instruktaż, mentoring)
• Elementy warsztatu coacha przydatne w pracy indywidualnej oraz z grupą szkoleniową
7. PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ
• Zastosowanie poznanych metod i zdobytych doświadczeń w celu przygotowania własnego szkolenia (od określenia odbiorcy, celu, korzyści i efektów szkolenia, poprzez stworzenie profesjonalnego konspektu szkolenia wraz z określeniem metod i aktywności uczestników)
8. TRENER W AKCJI
• Opracowanie i przeprowadzenie własnego warsztatu
• Uzyskanie informacji zwrotnej od trenerów i uczestników
• Czas dla każdego uczestnika to 1h + 0,5h na feedback

szkolatrenerow.edu.pl